Kostnadsrapport för läkemedel 2010

Kostnadsrapport för läkemedel 2010

Nu har Medicinskt Kunskapscentrum vid Stockholms Läns Landsting släppt kostnadsrapporten för läkemedel 2011. Det är oklart vart rapporten kan hämtas i sin helhet.

Följande framgår i rapporten:

Läkemedel på och rekvisition i Stockholm ökade totalt med 4,7 procent. Kostnaden för specialläkemedel steg med 8 procent och följsamheten till rekommendationerna i ökade med 2 procentenheter. För landstinget blev kostnadsökningen något större än genomsnittsökningen eftersom en stor del av läkemedlen som landstinget bekostar är specialläkemedel.

Läkemedelsförmånen, de läkemedel som subventioneras av staten, ökade med endast en halv procent. Sänkta priser för flera läkemedel med bred användning liksom ökad följsamhet till Kloka Listan medverkade till den låga ökningstakten.

Läkemedel mot tumörer och rubbningar i , fortsatte att stiga, särskilt biologiska läkemedel som TNF-alfa-hämmare. Onkologiska läkemedel steg med 5 procent efter uppbromsad utveckling 2009. Nya icke-onkologiska användningsområden kan ha bidragit. Nya medel mot schizofreni och mano-depressivitet, läkemedel mot ADHD och medel mot neuropatisk smärta var andra grupper som ökade. Utgående patent minskade kostnaderna för hjärt-kärlmedel med 9 procent, trots fortsatt volymökning. Blodsoc-kersänkande medel steg endast måttligt eftersom nya läkemedel inom området inte kommit till bred användning. De har inte visat tillräcklig effekt och säkerhet på lång sikt – ett läkemedel drogs till och med tillbaka på grund av allvarliga hjärt-kärlbiverkningar.
Totalt tillkom få nya läkemedel samtidigt som priserna pressades på generiska läkemedel. Detta drev på utvecklingen mot minskade kostnader för basläkemedel.

Följsamheten till Kloka Listan ökade med 2 procentenheter och följsamheten till de Kloka Råden om läkemedelsterapi steg för tre av nio råd. Stimulans till bättre läkemedelsförskrivning på recept och ökat kostnadsansvar i främst akutsjukvården, bidrog till denna kvalitetsutveckling.

Termer:

– Om du läggs in på ett sjukhus kallas den sjukvård du får för sluten vård.

– Om du inte är inskriven på sjukhus utan bara får vård, oftast i samband med ett besök, på en sjukvårdsmottagning kallas det .

– Specialistläkarvård kan till exempel vara vård hos gynekolog, urolog eller öron-, näs- och halsspecialist. Specialisterna finns dels på akutsjukhusen, dels hos privatpraktiserande specialistläkare.

Basläkemedel -Begrepp inom Stockholms läns landsting för de läkemedel som används vid behandling av vanliga sjukdomar i öppen vård.

Specialläkemedel – Medicin som i huvudsak förskrivs av specialistläkare

Läkemedel på rekvisition – De läkemedel som vårdpersonal beställer från apotek för att dela ut till patienter som vårdas i slutenvård. Patienten får alltså inte ett eget recept.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *