Regionala cancercentrum (RCC)

Regionala cancercentrum (RCC)

har nu presenterat ett PM gällande regionala . Ett uppdrag gavs 2009 till en nationell att ta fram en nationell cancerstrategi (SOU 2009:11) samt ta fram kriterier för vad som ska utmärka ett .

I detta nya PM så framförs dessa kriterier om vad som skall utmärka ett RCC, enligt inledningen:
I arbetet med att ta fram kriterierna har hänsyn tagits till synpunkter
som framförts av de remissinstanser som yttrat sig över betänkandet.
Synpunkter har också inhämtats vid möten med företrädare för hälso-
och sjukvårdens huvudmän, patientföreningar, professionen och andra
intressenter inom svensk cancervård. Under utförandet av uppdraget har
även samråd skett med samt med
Läs PM:et i sin helhet här: regeringen.se/sb/d/14025/a/160525

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *