Sveriges hantering av influensa A(H1N1) utvärderad

Sveriges hantering av influensa A(H1N1) utvärderad

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap () och Socialstyrelsen har nu släppt en rapport i samverkan med Smittskyddsinstitutet på uppdrag av regeringen. Rapporten utvärderar myndigheternas hantering av influensa A().

Det slutsatser man dragit är följande:

  • Pandemiberedskapen har stärkts av händelsen, men det är viktigt samhällsviktig verksamhet fortsätter att planera för att kunna hantera stora personalbortfall, både i egen verksamhet och i verksamhet som de är beroende av.
  • Massvaccinationskampanjen bedrevs relativt snabbt och effektivt, även om många delar kan utvecklas och förbättras.
  • En framgångsfaktor var nationell, regional och lokal samordning och upparbetade nätverks- och arbetsgrupper samt erfarenheter från tidigare samverkan.
  • Engagemang och lojalitet hos personal som nationellt, regionalt och lokalt varit involverad i arbetet bidrog starkt till att det fungerade så bra.
  • Landstingen pekar på behovet av tydligare riktlinjer från centrala myndigheter, i synnerhet för logistik, kommunikation och organisation i samband med massvaccinering.
  • Förtroendet för myndigheternas kommunikation var relativt högt. Kommunikationsuppgiften blev mer resurskrävande än vad många aktörer planerat för. Viktiga målgrupper nåddes inte, bland annat unga vuxna och människor med annat modersmål än svenska.
  • Övervaknings- och rapporteringssystem behöver utvecklas. Ett utbyggt datasystem där man kan följa smittspridningen på befolkningsnivå fanns bara i Stockholm. Övervakning av belastningen på sjukhus saknades i stort sett och någon möjlighet att nationellt följa belastningen på intensivvården fanns inte alls.

Här kan du ladda hem och läsa rapporten samt bilagan:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *